Vi Tín Dụng Self-Help

Dự án

Self-Help – Dự án “Vi Tín Dụng Self-Help”

Tóm tắt dự án

Phần lớn các dự án xã hội thường giải quyết những vấn đề ngắn hạn thông qua việc tài trợ tiền mua thuốc, tài trợ học phí, một phần nguồn vốn để sản xuất. Trong khi đó, ít có các dự án hướng đến việc tạo ra sự tự chủ cho cộng đồng thông qua một cách tiếp cận tổng hợp từ việc hỗ trợ nguồn lực sản xuất, xây dựng năng lực và liên kết tạo đầu ra cho sản phẩm của họ. Trong đó việc thiếu vốn sản xuất và thị trường đầu ra không ổn định là hai nguyên nhân chính dẫn đến các mô hình sản xuất của người khuyết tật chưa thực sự bền vững. Áp dụng mô hình vi tín dụng của TS Muhammad Yunus cho các đối tượng được vay vốn với lãi suất 6.5%/ năm (ưu tiên phụ nữ) sẽ giúp cho các gia đình khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn và tập trung vào việc sản xuất, đồng thời dự án cũng kết hợp nhiều nguồn lực để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm và tập huấn nâng cao vị thế cho cộng đồng.

Mục tiêu dài hạn: Các hoạt động tiếp cận và hỗ trợ của dự án hướng đến phát huy tối đa tinh thần tự lực và sự tự chủ của mỗi người dân trong việc cải thiện đời sống của họ và cộng đồng xung quanh.

Mục tiêu ngắn hạn:

  1. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự tự chủ của cộng đồng
  2. Nâng cao năng lực sản xuất/ kinh doanh của cộng đồng
  3. Tăng cường khả năng tiếp cận đến các nguồn lực sản xuất/kinh doanh cho cộng đồng
  4. Xây dựng và củng cố mạng lưới liên kết hỗ trợ cộng đồng

Kết quả mong đợi:

  1. Ở mỗi xã trong địa bàn dự án có 1 nhóm tiết kiệm tín dụng, với 5 thành viên/nhóm được thành lập. Có 1 bản thỏa ước và cam kết hỗ trợ giữa các thành viên trong nhóm, với các điều khoản rõ ràng và dễ hiểu
  2. 100% hộ dân hưởng lợi từ dự án tự tin khi tiếp xúc với đối tượng bên ngoài và các cơ quan chính quyền. Sự đa dạng các hoạt động sinh kế của các hộ hưởng lợi tăng lên gấp đôi so với trước dự án.
  3. Liên hệ ít nhất với 5 nhà tài trợ để xin hỗ trợ nguồn vốn. Có đề xuất dự án với các nội dung và tiêu chí rõ ràng.
  4. Từ năm thứ hai trở đi, hàng năm có thêm ít nhất 20 hộ được hưởng lợi từ dự án
  5. Có ít nhất 6 biên bản liên kết hỗ trợ giữa các đơn vị bên ngoài và cộng đồng
  6. 1 kênh fanpage có ban quản trị và lực lượng cộng tác viên hỗ trợ truyền thông

Thông tin dự án

Bản đề xuất và ngân sách hoàn chỉnh (pdf)

Tài liệu bổ sung

Hình ảnh và báo cáo bổ sung