Hỗ trợ hòa nhập trẻ rối loạn phát triển dựa vào cộng đồng ở độ tuổi mầm non tại Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

Dự án

Trung tâm Thiện Chí – Dự án “Hỗ trợ hòa nhập trẻ rối loạn phát triển dựa vào cộng đồng ở độ tuổi mầm non tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận”

Tóm tắt dự án

Những trẻ mắc chứng khó học, rối loạn phổ tự kỷ, khiếm thính, rối loạn ngôn ngữ thì những khó khăn này thường mang tính tiềm ẩn và xuất hiện rất sớm khi trẻ còn nhỏ. Việc phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời sẽ rất khó khăn vì phụ huynh ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận còn thiếu kiến thức trong việc nhận diện và phát hiện sớm sự khác biệt của trẻ trong quá trình phát triển, không có kỹ năng hỗ trợ trẻ sau khi đã can thiệp y tế, đối diện với rào cản lớn trong việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ giúp phát hiện và can thiệp kịp thời; và đặc biệt là chưa có nhận thức về tầm quan trọng của can thiệp sớm. Dự án tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức cho cộng đồng về các loại tật nói trên, nâng cao năng lực cho nhân viên dự án và đối tác liên quan về việc can thiệp trẻ và tổ chức can thiệp trẻ tại trung tâm vừa làm mẫu để truyền thông trong cộng đồng vừa là cách để nhân viên dự án và phụ huynh được nâng cao kỹ năng thực hành.

Mục tiêu dài hạn:

Trẻ rối loạn phát triển bao gồm khiếm thính, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ và khó khăn trong học tập dưới 6 tuổi tại các trường mầm non huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận được hỗ trợ hoà nhập dựa vào cộng đồng.

Mục tiêu ngắn hạn:

  1. Cộng đồng bao gồm giáo viên, phụ huynh, đối tác, nhân viên, cộng tác viên được tăng năng lực về kiến thức và kỹ năng để phát hiện và can thiệp trẻ.
  2. Trẻ tham gia học tại trung tâm và cộng đồng được can thiệp kịp thời tăng khả năng cho trẻ hoà nhập.

Kết quả mong đợi:

1a. 90% giáo viên tham gia khoá tập huấn có kết quả kiểm tra kiến thức cuối kì đạt loại khá và giỏi.

1b. 20 trường gửi danh sách phát hiện trẻ nghi ngờ mắc các chứng rối loạn cho trung tâm.

2a. 40 áp phích được đặt tại 20 trường.

2b. 5000 tờ rơi được phát cho phụ huynh tại 20 trường

3. Dự kiến ít nhất có 30 trường hợp phụ huynh liên hệ trung tâm

4a. 30 phụ huynh tham gia hoạt động can thiệp hàng tuần tại trung tâm

4b. 100% phụ huynh dạy con học đều đặn tại nhà

4c. Phụ huynh chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm cho các phụ huynh khác qua các buổi truyền thông trong cộng đồng

5a. 30 trẻ được can thiệp hàng tuần tại trung tâm

5b. 100% trẻ can thiệp có sự tiến bộ sau 6 tháng

6a. 7 nhân viên dự án đạt kiến thức khá giỏi qua bài kiểm tra đầu ra.

6b. 100% nhân viên trực tiếp can thiệp trẻ

6c. 100% nhân viên phối hợp với phụ huynh xây dựng kế hoạch can thiệp cá nhân cho mỗi trường hợp (quản lý trường hợp)

7a. 5 cộng tác viên đạt kiến thức khá giỏi qua bài kiểm tra cuối khoá.

7b. 100% cộng tác viên trực tiếp can thiệp trẻ

7c. 100% cộng tác viên phối hợp với phụ huynh xây dựng kế hoạch can thiệp cá nhân cho mỗi trường hợp (quản lý trường hợp)

8a. 100% đối tác tham gia các khoá tập huấn có được kiến thức và kỹ năng hỗ trợ phát hiện và can thiệp.

8b. 1 hội thảo lượng giá chương trình được thực hiện với sự tham gia của Ban Quản lý dự án huyện, Phòng Giáo dục, Phòng Thương binh xã hội, Ban giám hiệu trường, giáo viên, phụ huynh và Trung tâm.

Thông tin dự án

Bản đề xuất hoàn chỉnh (pdf)

Ngân sách dự án (Excel)

Tài liệu bổ sung

Hình ảnh và báo cáo bổ sung